تغییر در سرور دایرکت ادمین ایران

تغییر در سرور دایرکت ادمین ایران

تغییر آی پی از ۱۸۵.۵۱.۲۰۰.۱۰۶ به ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۵۴