انتقال سرور ۴۴ دایرکت ادمین ایران

انتقال سرور ۴۴ دایرکت ادمین ایران

سرور ۴۴ دایرکت ادمین ایران با پوسته جدید دایرکت ادمین “evolution”

این انتقال دیشب انجام شد و حدود ۴ ساعت طول کشید.

آی پی

۵.۱۶۰.۲۱۹.۴۴

به آی پی

۵.۱۶۰.۲۱۹.۴۴

انتقال یافت.

در این سرور پوسته جدید دایرکت ادمین “evolution” فعال گردیده است.

نام سرور و دی ان اس ها تغییر نیافته اند.