انتقال سرور ۵۰

انتقال سرور ۵۰

تغییر آی پی ۴۶.۴.۹۱.۲۶ به آی پی ۵.۹.۱۴.۱۲۲

جهت ارتقاء کیفیت سایتهای روی سرور ۵۰ به سرور جدید انتقال یافت.

آدرس سرور قدیم:

server50.cpanel.network

آدرس سرور جدید:

server 51.tavanahost.com