تغییر آی پی سرورها ۱۲-۲

تغییر آی پی سرورها ۱۲-۲

آی پی ۱۸۵.۵۱.۲۰۰.۱۱۰ به ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۵.۱۱

آی پی ۱۸۵.۵۱.۲۰۳.۷۰ به ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۵

آی پی ۸۸.۱۳۵.۳۷.۱۸ به ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۵

آی پی ۱۸۵.۵۱.۲۰۳.۹۰ به ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۵.۱۰