تغییر آی پی سرور دایرکت ادمین ۹۴.۱۳۰.۵۵.۴

تغییر آی پی سرور دایرکت ادمین ۹۴.۱۳۰.۵۵.۴

آی پی سرور دایرکت ادمین da4 از ۹۴.۱۳۰.۵۵.۴ به ۹۴.۱۳۰.۱۶۱.۲۳۲ تغییر یافت.