تغییر آی پی سرور ۴۰ ایران ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۵

تغییر آی پی سرور ۴۰ ایران ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۵

آی پی سرور ۴۰ ایران از ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۵ به ۸۸.۱۳۵.۳۷.۴۶ تغییر یافت و تغییرات تا ۲۴ ساعت آینده اعمال و به اتمام خواهد رسید.