تغییر آی پی سرور ۴۶

تغییر آی پی سرور ۴۶

آی پی ۱۸۵.۱۲۸.۱۳۶.۲ به آی پی ۱۸۵.۱۲۸.۱۳۶.۶۳ تغییر یافت.

اطلاعات بیشتر در بخش سرویس های من و در جزئیات هر سرویس قابل مشاهده می باشد.