تغییر آی پی سرور ۵۲

تغییر آی پی سرور ۵۲

آی پی قدیم ۱۷۸.۶۳.۵۴.۵۷ آی پی جدید ۱۹۵.۲۰۱.۱۳.۲۲۶