تغییر آی پی سرور ۸۰

تغییر آی پی سرور ۸۰

آی پی سرور ۸۰ از ۱۵۹.۶۹.۷۴.۹۹ به آی پی ۱۱۶.۲۰۲.۱۱۷.۲۱۷ تغییر یافت.