تغییر آی پی سرور da44

تغییر آی پی سرور da44

آی پی سرور دایرکت ادمین ایران از ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۵۴ به ۸۸.۱۳۵.۳۸.۳۸ تغییر کرد.